तक्रार नोंद

मुख्य पानावर
शेतकऱ्याचे नावं

पत्ता :
जिल्हा वाशिम

अर्जाची नोंदणी यथे केली असल्यास नोंदणी क्रमांक

शेतकऱ्याचा मोबाईल नं.

ज्या बँकेकडून कर्ज विषयी तक्रार असल्यास


तक्रार विषय थोडक्यात लिहा
ShortcutKey: 'ctrl+g' Change Language


Cancel