हेप्ल लाईन / मदत

मुख्य पानावर

  • इ-मेल आयडी :elokshahiwashim@gmail.com

  • व्हाटसअप क्रमांक : 8379929415

  • दुरध्वनी क्रमांक : 07252- 231120

  • मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय : टोल फ्री क्र. : 1077
Bankers Contact Details

अ.क्र. बँकेचे नावं संपर्क
1 राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका व विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक
जिल्हा - वाशिम
जिल्हा अग्रणी बँक:
व्यवस्थापक : श्री.विजय नगराळे
दूरध्वनी 07252-234625 मोबाईल क्रमांक : 9604243000
2 सेवा सहकारी संस्था व जिल्हा मध्यवर्ती बँक
जिल्हा - वाशिम
सहाय्यक निबंधक कार्यालय:
वाशीम : श्री.बी.एन. कोल्हे
दूरध्वनी 07252-232147 मोबाईल क्रमांक : 9822713740

रिसोड : श्री.एम.बी. बनसोडे
दूरध्वनी 07251-222310 मोबाईल क्रमांक : 9422271403

मालेगाव : श्री.एम.बी. बनसोडे
दूरध्वनी 07254-271307 मोबाईल क्रमांक : 9561737972

मंगरूळपिर : श्री.वाय.डी.खोब्रागडे
दूरध्वनी 07253-2600354 मोबाईल क्रमांक : 7875693890

कारंजा : श्री.पी.एन.गुल्हाने.
दूरध्वनी 07256-222064 मोबाईल क्रमांक : 751791962

मानोरा : श्री.आर.बी.राठोड.
दूरध्वनी 07253-263259 मोबाईल क्रमांक : 8275580734

जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय वाशीम
जिल्हा उपनिबंधक
रमेश कटके - मोबाईल क्रमांक : 8652131301
जी.बी.राठोड - मोबाईल क्रमांक : 9765690494
मारोती भेंडेकर- मोबाईल क्रमांक : 8275313144
3 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
उंबर्डा बाजार , तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : उंबर्डा बाजार 
शाखा प्रमुख : 73082 (07256-234024)
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9765015085
इ-मेल : 9765015085@collectorwashim.in
4 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
चिखली , तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : चिखली
शाखा प्रमुख : 108132
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 8975202743
इ-मेल : adcc.chikhali@collectorwashim.in
5 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
वाकद, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाकद
शाखा प्रमुख : 107132
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7588961534
इ-मेल : adcc.wakad@collectorwashim.in
6 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
केशव नगर , तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : केशव नगर
शाखा प्रमुख : 106132
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9421553772
इ-मेल : adcc.keshavnagar@collectorwashim.in
7 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
मोप, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : मोप
शाखा प्रमुख : 105132
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9421754207
इ-मेल : adcc.mop@collectorwashim.in
8 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
हराळ, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : हराळ
शाखा प्रमुख : 104132
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9765659603
इ-मेल : adcc.haral@collectorwashim.in
9 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
मांगुळ झनक, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : मांगुळ झनक
शाखा प्रमुख : 103132
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9922578828
इ-मेल : adcc.mangrulzanak@collectorwashim.in
10 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
केनवड, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : केनवड
शाखा प्रमुख : 102132
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9423611231
इ-मेल : adcc.kenwad@collectorwashim.in
11 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
रिठद, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : रिठद
शाखा प्रमुख : 101132
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7387702276
इ-मेल : adcc.rithad@collectorwashim.in
12 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
रिसोड, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : रिसोड शहरी
शाखा प्रमुख : 100132
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9673463270
इ-मेल : adcc.risodcity@collectorwashim.in
13 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
रिसोड, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : रिसोड मेन ब्राच
शाखा प्रमुख : 99132
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9403081438
इ-मेल : adcc.risod@collectorwashim.in
14 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
जउळका रेल्वे, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : जउळका रेल्वे
शाखा प्रमुख : 98122
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9665059192
इ-मेल : adcc.jaulkarailway@collectorwashim.in
15 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
पांगरीकुटे, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : पांगरीकुटे
शाखा प्रमुख : 97122
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9921547270
इ-मेल : adcc.pangrikute@collectorwashim.in
16 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
मेडशी, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : मेडशी
शाखा प्रमुख : 96122
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7276351598
इ-मेल : adcc.medshi@collectorwashim.in
17 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
शिरपुर, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : शिरपुर
शाखा प्रमुख : 95122
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9850260626
इ-मेल : adcc.shirpur@collectorwashim.in
18 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
किन्हीराजा, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : किन्हीराजा
शाखा प्रमुख : 94122
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9767913452
इ-मेल : adcc.kinhiraja@collectorwashim.in
19 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
मालेगाव, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : मालेगाव
शाखा प्रमुख : 93122
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9403081439
इ-मेल : adcc.malegaon@collectorwashim.in
20 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : पाटणी चौक वाशिम
शाखा प्रमुख : 111112
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9011582382
इ-मेल : adcc.wsmpatnisq@collectorwashim.in
21 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम जि प
शाखा प्रमुख : 113112
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9049700774
इ-मेल : adcc.washimzp@collectorwashim.in
22 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
पार्डी टकमोर, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : पार्डी टकमोर
शाखा प्रमुख : 92112
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9822973004
इ-मेल : adcc.parditakmor@collectorwashim.in
23 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
तोंडगाव, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : तोंडगाव
शाखा प्रमुख : 91112
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9552054191
इ-मेल : adcc.tondgaon@collectorwashim.in
24 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
अनसिंग, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : अनसिंग
शाखा प्रमुख : 90112
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9850597761
इ-मेल : adcc.ansing@collectorwashim.in
25 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम शहरी
शाखा प्रमुख : 89112
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9637383423
इ-मेल : adcc.wsmshahri@collectorwashim.in
26 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम मेन ब्राच
शाखा प्रमुख : 88112
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9403081437
इ-मेल : adcc.wsmmainbranch@collectorwashim.in
27 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
इंझोरी, तालुका : मानोरा जिल्हा - वाशिम
शाखा : इंझोरी
शाखा प्रमुख : 115102
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923375377
इ-मेल : adcc.jhanjhori@collectorwashim.in
28 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
साखरडोह, तालुका : मानोरा जिल्हा - वाशिम
शाखा : साखरडोह
शाखा प्रमुख : 87102
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9422784275
इ-मेल : adcc.sakhardoh@collectorwashim.in
29 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
पोहरादेवी, तालुका : मानोरा जिल्हा - वाशिम
शाखा : पोहरादेवी
शाखा प्रमुख : 86102
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9405685845
इ-मेल : adcc.pohradevi@collectorwashim.in
30 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
शेंदुरजना, तालुका : मानोरा जिल्हा - वाशिम
शाखा : शेंदुरजना
शाखा प्रमुख : 85102
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9421674655
इ-मेल : adcc.shendurjana@collectorwashim.in
31 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
मानोरा, तालुका : मानोरा जिल्हा - वाशिम
शाखा : मानोरा
शाखा प्रमुख : 84102
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9403081440
इ-मेल : adcc.manora@collectorwashim.in
32 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
आसेगाव, तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : आसेगाव
शाखा प्रमुख : 112092
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9765816613
इ-मेल : adcc.asegaon@collectorwashim.in
33 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
कासोळा , तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : कासोळा
शाखा प्रमुख : 109092
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7387232830
इ-मेल : adcc.kasola@collectorwashim.in
34 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
धानोरा, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : धानोरा
शाखा प्रमुख : 83092
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 8308287106
इ-मेल : adcc.dhanora@collectorwashim.in
35 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
वनोजा, तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : वनोजा
शाखा प्रमुख : 82092
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9421745670
इ-मेल : adcc.vanoja@collectorwashim.in
36 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
शेलू बाजार, तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : शेलू बाजार
शाखा प्रमुख : 81092
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9421287939
इ-मेल : adcc.shelubazar@collectorwashim.in
37 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
मोहरी, तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : मोहरी
शाखा प्रमुख : 80092
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9850869905
इ-मेल : adcc.mohari@collectorwashim.in
38 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
मंगरुळपिर, तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : मंगरुळपिर शहरी
शाखा प्रमुख : 79092
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9823104351
इ-मेल : adcc.mpircitybranch@collectorwashim.in
39 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
मंगरुळपिर , तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : मंगरुळपिर मेन ब्राच
शाखा प्रमुख : 78092
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9403081441
इ-मेल : adcc.mangrulpir@collectorwashim.in
40 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
कारंजा , तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : कारंजा मार्केट यार्ड
शाखा प्रमुख : 116082
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 8855858687
इ-मेल : adcc.krjbazar@collectorwashim.in
41 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
काजळेश्‍वर, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : काजळेश्‍वर
शाखा प्रमुख : 77082
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 8805349150
इ-मेल : adcc.kajleshwer@collectorwashim.in
42 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
पोहा, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : पोहा
शाखा प्रमुख : 76082
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9403042548
इ-मेल : adcc.poha@collectorwashim.in
43 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
मनभा, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : मनभा
शाखा प्रमुख : 75082
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 8975723752
इ-मेल : adcc.manbha@collectorwashim.in
44 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
धनज बुजरुक, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : धनज बुजरुक
शाखा प्रमुख : 74082
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9011779142
इ-मेल : rdc_washim@rediffmail.com
45 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
कामरगाव, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : कामरगाव
शाखा प्रमुख : 72082
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9822638633
इ-मेल : 9822638633@collectorwashim.in
46 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
कारंजा, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : कारंजा शहरी
शाखा प्रमुख : 71082
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9422424223
इ-मेल : 9422424223@collectorwashim.in
47 अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.
कारंजा, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : कारंजा मेन ब्राच
शाखा प्रमुख : 70082
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9403081442
इ-मेल : adcc.krjmainbranch@collectorwashim.in
48 आय सी आय सी आय बँक
विठोली, तालुका : मानोरा जिल्हा - वाशिम
शाखा : विठोली
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : icicivitholi@collectorwashim.in
49 आय सी आय सी आय बँक
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : iciciwashim@collectorwashim.in
50 एच डि एफ सी बँक
कारंजा, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : कारंजा
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9421837383
इ-मेल : hdfckaranja@collectorwashim.in
51 एच डि एफ सी बँक
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923209652
इ-मेल : hdfcwashim@collectorwashim.in
52 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
मसलापेन, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : मसलापेन
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923208549
इ-मेल : sbi.08898@sbi.co.in
53 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
केनवड, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : केनवड
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923208544
इ-मेल : sbi.07369@sbi.co.in
54 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
रिसोड, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : रिसोड
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7720040664
इ-मेल : sbi.02173@sbi.co.in
55 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
दापुरा, तालुका : मानोरा जिल्हा - वाशिम
शाखा : दापुरा
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923208568
इ-मेल : sbi.15567@sbi.co.in
56 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
शेंदुरजना, तालुका : मानोरा जिल्हा - वाशिम
शाखा : शेंदुरजना
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923208542
इ-मेल : sbi.06826@sbi.co.in
57 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
मानोरा, तालुका : मानोरा जिल्हा - वाशिम
शाखा : मानोरा
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923208536
इ-मेल : sbi.03895@sbi.co.in
58 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
मालेगाव, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : मालेगाव
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923208529
इ-मेल : sbi.02162@sbi.co.in
59 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
शेलु बाजार, तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : शेलु बाजार
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923208554
इ-मेल : sbi.12014@sbi.co.in
60 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
शिवणी रोड, तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : शिवणी रोड
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923208551
इ-मेल : sbi.09560@sbi.co.in
61 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
मंगरुळपिर, तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : मंगरुळपिर
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923208521
इ-मेल : sbi.00286@sbi.co.in
62 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
कामरगाव, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : कामरगाव
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923208537
इ-मेल : sbi.04748@sbi.co.in
63 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
कारंजा, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : कारंजा
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923208525
इ-मेल : sbi.00404@sbi.co.in
64 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
वाशिम , तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : एस बी आय इन टच
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : sbi_intouchwsm@collectorwashim.in
65 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
अनसिंग, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : अनसिंग
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923208560
इ-मेल : sbi.13721@sbi.co.in
66 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम ट्रेझरी
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923208558
इ-मेल : sbi.12711@sbi.co.in
67 स्टेट बँक ऑफ इंडिया
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9923208526
इ-मेल : sbi.00503@sbi.co.in
68 पंजाब नॅशनल बँक
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9960950750
इ-मेल : pnb_washim@collectorwashim.in
69 सेंन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
वाई, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाई
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : centralbank_wai@collectorwashim.in
70 सेंन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
उबर्डा बाजार, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : उबर्डा बाजार
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : cntrlbnk_umbardabazr@collectorwashim.in
71 सेंन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
केकतउमरा, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : केकतउमरा
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : kektumara_centralbnk@collectorwashim.in
72 सेंन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
मेडशी, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : मेडशी
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : medshi_centrlbnk@collectorwashim.in
73 सेंन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
धनज, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : धनज
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : dhanaj_cntralbnk@collectorwashim.in
74 सेंन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
अनसिंग, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : अनसिंग
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : ansing_cntralbnk@collectorwashim.in
75 सेंन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
फुलउमरी, तालुका : मानोरा जिल्हा - वाशिम
शाखा : फुलउमरी
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : fulumri_cntrlbnk@collectorwashim.in
76 सेंन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
मालेगाव, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : मालेगाव
शाखा प्रमुख : --------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : malegaon_cntrlbnk@collectorwashim.in
77 सेंन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
शेलु बाजार, तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : शेलु बाजार
शाखा प्रमुख : ------------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : shelu_cntrlbnk@collectorwashim.in
78 सेंन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
कारंजा, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : कारंजा
शाखा प्रमुख : ---------
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : cntralbnkkaranja@collectorwashim.in
79 सेंन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : ----
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : wsmcntrlbnk@collectorwashim.in
80 कॅनरा बँक
कारंजा, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : कारंजा
शाखा प्रमुख : श्री पंकज कुमार
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7774076722
इ-मेल : cb5998@canarabank.com
81 कॅनरा बँक
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : श्री संतोषकुमार व्हि सदार
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7774069616
इ-मेल : cb4313@canarabank.com
82 अलाहाबाद बँक
रिसोड, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : रिसोड
शाखा प्रमुख : श्री नंदकुमार ए कुलकर्णी
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9420379075
इ-मेल : albad_risod@collectorwashim.in
83 अलाहाबाद बँक
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : श्री विनय मिश्रा
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7014119055
इ-मेल : albad_washim@collectorwashim.in
84 एक्सीस बँक
कारंजा, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : कारंजा
शाखा प्रमुख : श्री अमेाल सोईतकर
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 8552938281
इ-मेल : karanja.branchhead@axisbank.com
85 एक्सीस बँक
वाशिम , तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : श्री निलेश मटंमवार
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9823110381
इ-मेल : washim.branchhead@axisbank.com
86 इंडियन ओवरसीस बँक
वाशिम , तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : श्री थामेश्वर निमजे
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9423637899
इ-मेल : iob2941@iob.in
87 बँक ऑफ इंडिया
कारंजा, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : कारंजा
शाखा प्रमुख : आश्विनि वानखेडे
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 8329751609
इ-मेल : karanjlad.vidarbha@bankofindia.co.in
88 बँक ऑफ इंडिया
मंगरुळपिर, तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : मंगरुळपिर
शाखा प्रमुख : श्री अमीत केवलकर
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9423127942
इ-मेल : mangrulpir.vidarbha@bankofindia.co.in
89 बँक ऑफ इंडिया
रिसोड, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : रिसोड
शाखा प्रमुख : श्री सौरभ देशमुख
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9423772573
इ-मेल : risod.vidarbha@bankofindia.co.in
90 बँक ऑफ इंडिया
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : श्री जी एस टापरे
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9922171013
इ-मेल : washim.vidarbha@bankofindia.co.in
91 युको बॅंक
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : श्री हरीक्रिशन गरीमला
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9130613770
इ-मेल : washim@ucobank.co.in
92 बँक ऑफ बरोडा
कारंजा, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : कारंजा
शाखा प्रमुख : श्री राजेश चहांदे
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 8275966051
इ-मेल : Karanj@bankofbaroda.com
93 बँक ऑफ बरोडा
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : श्री राजेंद्र जी बार्डिकर
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7719047881
इ-मेल : Washim@bankofbaroda.com
94 युनियन बँक ऑफ इंडिया
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : श्री लालदास गजाननराव खाडे
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 8120221802
इ-मेल : cbswashim@unionbankofindia.com
95 आय डि बि आय बँक
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : श्री किरण एन विभंदिक
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9850688007
इ-मेल : ibkl0001666@idbi.co.in
96 सिंडिकेट बँक
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : श्री विकास सैनि
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 0000000000
इ-मेल : Br.5518@syndicatebank.com
97 बँक ऑफ महाराष्ट्र
शिरपुर, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : शिरपुर
शाखा प्रमुख : श्री धिरज कुमार
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7709334896
इ-मेल : shirpur_bom@collectorwashim.in
98 बँक ऑफ महाराष्ट्र
कारंजा लाड, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : कारंजा लाड
शाखा प्रमुख : श्री सुमीत कुमार
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7774923915
इ-मेल : karanja_bom@collectorwashim.in
99 बँक ऑफ महाराष्ट्र
रिसोड, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : रिसोड
शाखा प्रमुख : श्री दिलीप बेहेर
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9689016686
इ-मेल : risod_bom@collectorwashim.in
100 बँक ऑफ महाराष्ट्र
वसारी, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : वसारी
शाखा प्रमुख : श्री प्रेम किनके
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9960119980
इ-मेल : vasari_bom@collectorwashim.in
101 बँक ऑफ महाराष्ट्र
सावरगाव जिरे, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : सावरगाव जिरे
शाखा प्रमुख : निवे‍दिता
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9604003309
इ-मेल : savargaonjire_bom@rcollectorwashim.in
102 बँक ऑफ महाराष्ट्र
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : राणी मेशराम
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7588689301
इ-मेल : washim_bom@collectorwashim.in
103 बँक ऑफ महाराष्ट्र
उकळी पेन, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : उकळी पेन
शाखा प्रमुख : श्री आशिष चंदेल
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9021582015
इ-मेल : uklipen_bom@collectorwashim.in
104 बँक ऑफ महाराष्ट्र
रिठद, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : रिठद
शाखा प्रमुख : प्रीयंका कुमारी
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7773977955
इ-मेल : rithad_bom@collectorwashim.in
105 बँक ऑफ महाराष्ट्र
मंगरुळपिर, तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : मंगरुळपिर
शाखा प्रमुख : श्री मिलींद जोग
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9422937913
इ-मेल : mpir_bom@collectorwashim.in
106 देना बँक
वाशिम, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : वाशिम
शाखा प्रमुख : श्री एस एम किनके
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9152941837
इ-मेल : denabank_washim@collectorwashim.in
107 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
कारंजा, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : कारंजा
शाखा प्रमुख : श्री एस व्हि देशमुख
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7774046263
इ-मेल : vkgbkaranja@gmail.com
108 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
मानोरा, तालुका : मानोरा जिल्हा - वाशिम
शाखा : मानोरा
शाखा प्रमुख : श्री चेतुले
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7774096974
इ-मेल : vkgb.manora@gmail.com
109 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
रिसोड, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : रिसोड
शाखा प्रमुख : श्री एस ए राजनकर
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7774063716
इ-मेल : vkgbrisod@gmail.com
110 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
मंगरुळपिर, तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : मंगरुळपिर
शाखा प्रमुख : श्री अजय वानखेडे
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7447384554
इ-मेल : vkgbmangrulpir@rediffmail.com
111 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
गिरोली, तालुका : मानोरा जिल्हा - वाशिम
शाखा : गिरोली
शाखा प्रमुख : श्री बी टि मिसाळ
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9422939378
इ-मेल : giroli.vkgb@gmail.com
112 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
मांगुळ झनक, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : मांगुळ झनक
शाखा प्रमुख : श्री बी एस देशमुख
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9922039187
इ-मेल : bsdeshmukh@gmal.com
113 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
जऊळका, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : जऊळका
शाखा प्रमुख : श्री दंदे
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9922039248
इ-मेल : sanjaydandevkgb@gmail.com
114 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
लोणी, तालुका : रिसोड जिल्हा - वाशिम
शाखा : लोणी
शाखा प्रमुख : श्री एस नायगावकर
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9420718475
इ-मेल : sarangnaig@yahoo.com
115 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
शेलु बाजार, तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : शेलु बाजार
शाखा प्रमुख : श्री व्हि एम वैरागडे
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9881082347
इ-मेल : vkgbshelu@gmail.com
116 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
कवठळ , तालुका : मंगरुळपीर जिल्हा - वाशिम
शाखा : कवठळ
शाखा प्रमुख : श्री पाढेण
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7774048200
इ-मेल : prakashpadhen@gmail.com
117 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
मालेगाव, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : मालेगाव
शाखा प्रमुख : श्री के के कुलकर्णी
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7774045124
इ-मेल : vkgbmalegaon@gmail.com
118 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
पार्डिटकमोर, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : पार्डिटकमोर
शाखा प्रमुख : श्री ए एस राऊत
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7721863365
इ-मेल : arjun123raut@gmail.com
119 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
मुंगळा, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : मुंगळा
शाखा प्रमुख : श्री आर व्हि पत्की
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 8605493565
इ-मेल : vkgbmungla@gmail.com
120 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
अनसिंग, तालुका : वाशीम जिल्हा - वाशिम
शाखा : अनसिंग
शाखा प्रमुख : श्री एस व्हि तळेगावकर
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7774052761
इ-मेल : sttalegaonkar@gmail.com
121 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
धामणी, तालुका : कारंजा जिल्हा - वाशिम
शाखा : धामणी
शाखा प्रमुख : श्री जी डी शिंदे
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 7774060390
इ-मेल : vkgbdhamani95@gmail.com
122 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक
शिरपुर, तालुका : मालेगाव जिल्हा - वाशिम
शाखा : शिरपुर
शाखा प्रमुख : श्री एस एम जोशी
दूरध्वनी / मोबाईल क्रमांक : 9421831549
इ-मेल : j.shripad@ymail.com