पिक कर्जासाठी नोंदणी

मुख्य पानावर
शेतकऱ्याचे नावं ( * दर्शविलेली माहिती भरणे अनिवार्य )

अर्जदाराचे वय / शिक्षणअनुसूचित जाती    अनुसूचीत जमाती    इतर मागासवर्गीय    विशेष मागासवर्गीय    सर्वसामान्य


पत्ता :जिल्हा वाशिम

शेतीचा तपशील :

ज्या गावात शेती आहे त्या गावाचे नावंअ.क्र. जमिनीचा तपशील (गट न / सर्वे न.) क्षेत्रफळ (हेक्टर आर) लागवड करण्यात येणारे पिक
1
2
3
4
ऐकुण किती कर्जाची आवशकता आहे ?

शेतकऱ्याचा बँक खाते व मोबाईल नं.


आधार क्रमांक

ज्या बँकेकडून कर्ज आवशक आहे त्याचा तपशील


आवश्यक दस्तऐवज
  1. )      पासपोर्ट साईझ फोटो ( दोन प्रती मध्ये )
  2. )      ७/१२ प्रत
  3. )      ८ अ प्रत
  4. )      बँकेची पासबुक झेरोक्स प्रत
  5. )      फेरफार प्रत
  6. )      आधार कार्ड झेरोक्स प्रत
  7. )      रुपये ५०,००० च्या वरीलकर्जासाठी No dues certificate ची आवश्यक

Cancel